Go to Top

Kötelező tőkeemelés

Kötelező tőkeemelés jövőre?

A jövő év március 15-én hatályba lépő új Ptk. szerint kft már csak legalább hárommillió forintos törzstőkével alapítható. A bejegyzési illetékek esetleges módosulásáról nincs információ.

A korábban bejegyzett, és alacsonyabb törzstőkéjű cégek esetében kötelező a törzstőke megemelése minimum 3 millió forintra legkésőbb 2016. március 15-ig. Ha ezt megelőzően bármilyen cégváltozás bejelentése szükséges, akkor azzal egyidejűleg kötelező a tőkeemelés.

A tőkeemelés történhet új törzsbetét befizetésével (apport rendelkezésre bocsátásával), vagy törzstőkén felüli vagyon, azaz eredménytartalék terhére.

Az a cég, amelyik nem emel a fenti határidőben törzstőkét (vagy esetleg nem alakul át bt.-vé vagy más tőke minimumot nem kívánó társasági formába), számíthat arra, hogy pénzbírságot kap, mivel a törvény jelenlegi szövege kötelezően írja elő a bíróságok számára a bírságolást (50 – 900 ezer forint közötti mértékben). A cégbíróságok gyakorlatán fog múlni, hogy a bírságoláson túlmenően hivatalból indulnak-e majd kényszertörlési eljárások. A törvény ugyanis lehetőséget ad arra, hogy a törvényes állapot helyreállítása (tehát az új hárommilliós tőkeminimum) érdekében a cégbíróság a törvényességi felügyeleti eljárást indítson, aminek keretében a céget, illetőleg akár a vezető tisztségviselőt (ügyvezetőt) további (100 ezertől 10 millió forintig terjedő) pénzbírsággal sújtsa, és ezzel egyidejűleg vagy ezt követően kényszertörlési eljárást kezdeményezzen. A kényszertörlési eljárás pedig súlyos következményeket jelenthet a többségi tulajdonosok, illetőleg a volt ügyvezetők számára, és semmiképpen sem jelenti a „cégtől való következmények nélküli” megszabadulást.

 

DR. SPIELMANN ÉVA
ÜGYVÉD
TÁRSASÁGI SZAKJOGÁSZ

1054 Budapest, Zoltán u. 8.
Telefon: 302 3120
E-mail: spielmann@spielmann.hu
www. spielmann.hu